CON SEN LAU NHÀ "giá sinh viên" – tầm này hút bụi gì nữa